Nabór wniosków o wsparcie pomostowe przedłużone

w ramach projektu
„(Po)morze nowych możliwości zawodowych”
nr RPPM.05.06.00-22-0036/17

Szanowni Państwo, Uczestnicy Projektu,

Na podstawie § 10 ust.7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości informuję o terminie naboru Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego, który będzie trwał w okresie:
od 25 lutego 2019 r. do 08 marca 2019 r. do godz. 10.00

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach: 2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia poświadczona przez Uczestnika/czkę projektu za zgodność z oryginałem, w Biurze Projektu ul. Al. 3 Maja 44,
76- 200 Słupsk, pok.4.

Decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wykaz załączników do Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego:

  1. zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków;
  2. sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał, aktualny – ostatni złożony przez wnioskodawcę PIT/ CIT2, w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Uczestnika projektu;
  3. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej;
  4. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, lub
  5. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy;
  6. formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.