Termin składania oświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek

CENTRUM EDUKACJI AC-EXPERT Agata Melara

informuje, iż zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości §9 ust.6 „Przed wypłatą kolejnej transzy wsparcia Uczestnik/czka Projektu
zobowiązany/a jest oświadczyć, że nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
(ZUS) (załącznik nr 19). Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej wstrzymuje wypłatę wsparcia pomostowego.”.

Termin składania oświadczeń upływa do 12 dnia każdego miesiąca.

Oświadczenia należy składać osobiście w Biurze Projektu Al. 3 Maja 44, pokój 4, 76-200 Słupsk