Ostateczna lista rankingowa

CENTRUM EDUKACJI AC-EXPERT AGATA MELARA przedstawia
wyniki oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz Wniosków
o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego w ramach projektu
(Po)morze nowych możliwości zawodowych” nr RPPM.05.06.00-22-0036/17
realizowanego w ramach działania 05.06. Adaptacyjność pracowników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wyniki przedstawiono według indywidualnych numerów Wniosków przydzielonych Kandydatom podczas składania dokumentów