Nabór wniosków

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ORAZ
O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO PODSTAWOWEGO

w ramach projektu „(Po)morze nowych możliwości zawodowych” nr RPPM.05.06.00-22-0036/17

Szanowni Państwo, Uczestnicy Projektu,
na podstawie § 4 ust. 2 oraz § 9 ust. 10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości informujemy o terminie naboru Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego, który będzie trwał w okresie od 20 sierpnia 2018 r. do 03 września 2018 r. do godz. 16.00.

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami, a także Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego należy złożyć w dwóch egzemplarzach – 2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia potwierdzona przez Uczestnika projektu za zgodność z oryginałem osobiście.

w Biurze Projektu ul. Al. 3 Maja 44, 76-200 Słupsk, pok. 4.

Decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu.

Koordynator Projektu
Marta Szewczuk