Rozpoczęcie rekrutacji

CENTRUM EDUKACJI AC-EXPERT AGATA MELARA w Obornikach

 informuje, że
z dniem 28.05.2018 r. rozpocznie się rekrutacja do udziału w Projekcie

„(Po)morze nowych możliwości zawodowych”
realizowanego w ramach

Osi Priorytetowej V.  Zatrudnienie, Działania 5.6 Adaptacyjność pracowników
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji
dostępnym w zakładce dokumenty do pobrania.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie składają Formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji
w ciągu 15 dni roboczych od dnia ogłoszenia naboru, tj. do 18.06.2018 r.

Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zakończenia naboru przed wskazanym terminem, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba Uczestników.

Ścieżka A1 – ścieżka Aktywizacja zawodowa – uzupełnienie kwalifikacji (20 osób),
Ścieżka A2 – ścieżka Aktywizacja zawodowa – przekwalifikowanie (40 osób),
Ścieżka B – Ścieżka Biznes – samozatrudnienie (30 osób).

Informacja o wcześniejszym zakończeniu rekrutacji zostanie udostępniona na stronie internetowej na 24 godziny przed jej zakończeniem.

Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie określone zostały w ww. Regulaminie.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!