CEL PROJEKTU:

Celem Projektu jest wzrost szans na ponowne zatrudnienie 90 Uczestników/czek Projektu (54 kobiety, 36 mężczyzn) poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe obejmujące wszystkie formy pomocy zidentyfikowane jako niezbędne do poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy w okresie 01.11.2017 r. – 31.08.2019 r.

Grupa docelowa projektu:

90 osób (54 kobiety, 36 mężczyzn)

zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa pomorskiego, zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia, w tym 72 osoby należące do co najmniej jednej z wymienionych grup:

 • osoby w wieku 50 lat lub więcej,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie),
 • kobiety, min. 60%, tj. 54 osoby.

W zależności od zidentyfikowanych potrzeb Uczestnicy Projektu zakwalifikowani zostaną do odbycia wsparcia zgodnie z jedną ze ścieżek:

 • A1 – ścieżka Aktywizacja zawodowa – uzupełnienie kwalifikacji,
 • A2– ścieżka Aktywizacja zawodowa – przekwalifikowanie,
 • B – ścieżka Biznes - samozatrudnienie.

Poszczególne ścieżki obejmują:

Ścieżka A1 – ścieżka Aktywizacja zawodowa – uzupełnienie kwalifikacji (20 osób) i A2 – ścieżka Aktywizacja zawodowa - przekwalifikowanie (40 osób):

Poradnictwo zawodowe

- wsparcie realizowane w formie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym w wymiarze 6 godzin na Uczestnika/czkę.Poradnictwo zawodowe obejmuje identyfikację osobowości zawodowej i preferencji w zakresie środowiska pracy, identyfikację potrzeb i barier Uczestnika/czki Projektu, diagnozę możliwości doskonalenia zawodowego i potrzeb szkoleniowych, planowanie rozwoju kariery zawodowej, wyznaczanie celów zawodowych, w tym ścieżki wsparcia w Projekcie. Efektem konsultacji z doradcą zawodowym jest utworzenie dla każdego/ej Uczestnika/czki Projektu Indywidualnego Planu Działania.

Poradnictwo psychologiczne

– wsparcie realizowane w formie indywidualnych konsultacji z psychologiem w wymiarze 4 godzin na Uczestnika/czkę Projektu. Konsultacje koncentrują się na identyfikowaniu i współdziałaniu w rozwiązywaniu problemów i kryzysów rozwojowych, przełamywaniu barier psychologicznych, łagodzeniu negatywnych psychologicznych skutków zmian w sferze zawodowej. Celem konsultacji psychologicznych jest wzmacnianie motywacji Uczestnika/czki Projektu do działania.

Szkolenia i kursy zawodowe

- około 120 godzin kursu/szkolenia, którego celem jest podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych, adekwatnie do potrzeb Uczestnika/czki Projektu określonych w IPD,

Pośrednictwo pracy

– wsparcie realizowane w trakcie ostatniego miesiąca szkolenia (ścieżka A1) lub stażu (ścieżka A2), maksymalnie do 1 miesiąca po jego ukończeniu. Wymagana frekwencja: 100%. Wsparcie realizowane w formie konsultacji indywidualnych z pośrednikiem (średnio 4h/os: 1h x 4dni; min. 1x/m-c), mających na celu pomoc w poszukiwaniu pracy i w efekcie uzyskaniu przez Uczestnika Projektu odpowiedniego zatrudnienia, obejmujące:

a) analizę potrzeb i oczekiwań Uczestników/czek Projektu co do przyszłego zatrudnienia na podstawie analizy opinii doradcy zawodowego, psychologa, pracodawców, wywiadu,
b) dopasowanie i udostępnienie ofert pracy Uczestnikowi/czce (min.3oferty/UP),
c) profesjonalną pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedzi na wybrane oferty pracy oraz w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych.

Staż zawodowy

- (dotyczy osób uczestniczących w Projekcie w ramach ścieżki A2) - Uczestnicy zostaną skierowani na 3-miesięczny staż zawodowy zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Podczas stażu wypłacamy stypendium stażowe w kwocie 997,40 zł + ZUS.

Dodatek relokacyjny

Dla 4 osób, które podejmą zatrudnienie, inną prace zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem stałego zamieszkania (w odległości min. 50 km lub czas dojazdu min. 3 godziny) przewidziano dodatek relokacyjny.

Ścieżka B – ścieżka Biznes - samozatrudnienie (30 osób):

Poradnictwo zawodowe

- wsparcie realizowane w formie indywidualnych konsultacji w wymiarze 6 godzin na Uczestnika/czkę). Poradnictwo zawodowe obejmuje identyfikację osobowości zawodowej i preferencji w zakresie środowiska pracy, identyfikację potrzeb i barier Uczestnika/czki Projektu, diagnozę możliwości doskonalenia zawodowego i potrzeb szkoleniowych, planowanie rozwoju kariery zawodowej, wyznaczanie celów zawodowych. Efektem konsultacji z doradcą zawodowym jest utworzenie dla każdego/ej Uczestnika/czki Projektu Indywidualnego Planu Działania (IPD).

Poradnictwo psychologiczne

– wsparcie realizowane w formie indywidualnych konsultacji z psychologiem w wymiarze 4 godzin na Uczestnika/czkę Projektu. Konsultacje koncentrują się na identyfikowaniu i współdziałaniu w rozwiązywaniu problemów i kryzysów rozwojowych, przełamywaniu barier psychologicznych, łagodzeniu negatywnych psychologicznych skutków zmian w sferze zawodowej. Celem konsultacji psychologicznych jest wzmacnianie motywacji Uczestnika/czki Projektu do działania.

Szkolenie „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

- realizowane w wymiarze 48 godzin/grupa, w trybie 6 godzin x 8 dni. Szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia firmy, obejmujące moduły, takie jak: prowadzenie firmy (36h), księgowość i opodatkowanie działalności gospodarczej, podstawy marketingu, prawne aspekty działalności gospodarczej (prawo handlowe, prawo cywilne związane z działalnością gospodarczą), BHP, ZUS, rozwiązania IT usprawniające prowadzenie firmy, biznesplan. (12h). Wymagana frekwencja: 80%. Szkolenie kończy się testem wiedzy, którego wyniki stanowią jeden z kryteriów przyznania wsparcia finansowego (ocena pozytywna-min.70%pkt).

Doradztwo indywidualne w zakresie prowadzenia działalności

– doradztwo (średnio 8h/os: 2-3h x 3 dni) w zakresie zaplanowanej działalności gospodarczej, obejmujące:

a) konsultacje tematycznie dostosowane do potrzeb Uczestników Projektu (m.in. dotyczące: strategii marketingowej, rynku, konsumentów, planowania kosztów i przychodów i inne w zależności od charakteru planowanej działalności gospodarczej),

b) udzielanie rad i wskazówek Uczestnikom Projektu dotyczących przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej o wsparcie finansowe.

Pomostowe wsparcie doradczo-szkoleniowe (24 osoby)

– wsparcie dostępne przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej skierowane do osób, które otrzymały dotację inwestycyjną. Obejmuje konsultacje indywidualne (średnio 10h/Uczestnik/czka) z odpowiednim specjalistą z dziedziny problemu/wątpliwości, jakie zgłosi Uczestnik/czka Projektu. Konsultacje z doradcą odbywają się w terminie 14 dni od zgłoszenia (harmonogram ustalany indywidualnie z Uczestnikiem Projektu). Wsparcie związane ze specyfiką prowadzonej firmy, służące pomocy w efektywnym wykorzystaniu dotacji, obejmujące rozwiązywanie konkretnych problemów, w tym kwestie związane z poprawą rentowności działalności gospodarczej poprzez poszukiwanie nowych profili działalności i rynków zbytu oraz opracowanie i wdrożenie konkretnych usprawnień.

Pomostowe wsparcie finansowe (24 osoby)

– wsparcie dla osób, które otrzymały dotację inwestycyjną i których wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego został pozytywnie oceniony. Wsparcie wypłacane na podstawie umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Wypłacane miesięcznie w kwocie 1500zł/miesiąc na pokrycie bieżących opłat bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą. W uzasadnionych przypadkach dla 20 Uczestników Projektu przewiduje się przedłużone pomostowe wsparcie finansowe przyznawane na podstawie złożenia do końca 5 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej pisemnego wniosku zgodnie ze wzorem. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane jest przez kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Pośrednictwo pracy (6 osób)

– wsparcie realizowane bezpośrednio po otrzymaniu ostatecznej negatywnej oceny Wniosku o przyznanie dotacji. Wymagana frekwencja: 100%. Wsparcie realizowane w formie konsultacji indywidualnych z pośrednikiem (średnio 4h/os: 1h x 4dni; min. 1x/m-c), mających na celu pomoc w poszukiwaniu pracy i w efekcie uzyskaniu przez Uczestnika Projektu odpowiedniego zatrudnienia, obejmujące:

a) analizę potrzeb i oczekiwań Uczestników/czek Projektu co do przyszłego zatrudnienia na podstawie analizy opinii doradcy zawodowego, psychologa, pracodawców, wywiadu,

b) dopasowanie i udostępnienie ofert pracy Uczestnikowi/czce (min.3oferty/UP),

c) profesjonalną pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedzi na wybrane oferty pracy oraz w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych.

Uczestnikom Projektu zapewniamy (w zależności od wybranej ścieżki):

 • organizację wsparcia na spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, pośrednikiem pracy,

 • organizację szkolenia ABC przedsiębiorczości oraz szkoleń zawodowych,

 • przeprowadzenie egzaminów,

 • stypendium szkoleniowe (880,00 zł) i stażowe (997,40 zł),

 • ubezpieczenia na czas szkolenia i stażu,

 • badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu,

 • ubezpieczenia NNW,

 • zwrot kosztów przejazdu do miejsc organizacji wsparcia (konsultacje z doradcą zawodowym - utworzenie IPD oraz doradztwo indywidualne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, konsultacje z psychologiem, pośrednictwo pracy), a także koszty przejazdu na szkolenia ABC

 • przedsiębiorczości, kursy zawodowe i staże,

 • dodatek relokacyjny - przewidziany dla 4 osób, które podejmą zatrudnienie, inną prace zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem stałego zamieszkania (w odległości min. 50 km lub czas dojazdu min. 3 godziny).

BIURO PROJEKTU

CENTRUM EDUKACJI AC-EXPERT
AGATA MELARA
Aleja 3-go Maja 44 (pok. 4)
SŁUPSK 76-200

Koordynator Projektu: Marta Szewczuk
m.szewczuk@biuroprojektu.eu

Asystent Projektu: Katarzyna Kalinowska
k.kalinowska@biuroprojektu.eu

tel. 797 600 291